Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Kurs samoobrony dla Kobiet 2.0 (ob. 2 - Żbików-Bąki)


Opis projektu

Projekt  zakłada Kurs samoobrony na bazie  systemów walk dla kobiet. Jest przeznaczony dla wszystkich Pań  niezależnie od wieku (14 - 60 lat). Zajęcia są tak metodycznie opracowane, że nie wymagają sprawności fizycznej. Przewidziane są zajęcia w 6 grupach max 20 osobowych. Szkolenia wiosenne nabory  luty, zajęcia marzec -maj oraz zajęcia jesienne - nabory  sierpień zajęcia wrzesień-listopad. Każda grupa  to 5 spotkań po 2 godziny w tym 1,5 godziny zajęcia poświęcone nauce i doskonaleniu technik  samoobrony, a pozostałe 30 min to zajęcia poświęcone ćwiczeniom wzmacniającym i podnoszącym ogólną  sprawność fizyczną.  Zajęcia będą prowadzone przez  Instruktorów z uprawnieniami instruktora sportu  i rekreacji lub instruktora z samoobrony, posiadającego ubezpieczenie OC. Rekrutacja odbywać się będzie drogą  elektroniczną na adres mailowy, która rozpocznie się miesiąc przed zajęciami. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo zajęcia będą promowane w mediach społecznościowych oraz w lokalnej serwisie informacyjnym. Ze środków BO zostaną wydrukowane ulotki i plakaty,  które zostaną wywieszone i udostępnione w placówkach oświatowo- kulturowych  w mieście Pruszków.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zajęcia mają  na celu rozwój sprawności i umiejętności skutecznej i sprawdzonej samoobrony. Badania pokazują, że kobiety które zostały napadnięte i podjęły próbę obrony,  w znakomitej większości osiągnęły swój cel oraz znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.
Celem  prowadzonego kursu jest:
- nabycie podstawowej umiejętności oceny  zagrożeń;
- nabycie pewności siebie  oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;
- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
- poprawa sprawności fizycznej osób  ćwiczących w zakresie wszystkich cech  motorycznych;
- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak;
- nauka obrony przedmiotami codziennego użytku;
- naukę obrony przed próbą  gwałtu;
- naukę i pomoc  ofierze napadu;
- budowanie poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i niezależności.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt  skierowany jest do wszystkich kobiet.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Miejsce realizacji projektu to jedna z placówek oświatowych na terenie obszaru 2 Żbików-Bąki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instruktor samoobrony18 000 zł
2Wynajem sali6 000 zł
3Materiały promocyjne2 000 zł
Łącznie: 26 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kurs samoobrony dla Kobiet 2.0 (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.