Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta


Lokalizacja

Teren rekreacyjny przy ul. Mickiewicza i ul. Głowackiego, działka ewidencyjna 260/2, obręb 0009. Obszar II Żbików-Bąki

Opis projektu

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej dla mieszkańców Pruszkowa oraz tych wszystkich, którym bliska jest ochrona przyrody.
   Na ścieżkę składać się będą okazy głazów narzutowych, które zostały przytransportowane przez lądolód ze Skandynawii w okolice Pruszkowa około 130-180 tys. lat temu. Każdy głaz będzie wyposażony w identyfikator z nazwą skały, jej wiekiem i regionem, z którego pochodzi (por. Fot. 1).
   Głazom będą towarzyszyć tablice informacyjne (por. Zał. 2 i 3) zawierające treści dotyczące:
1) minerałów skałotwórczych (zostaną wskazane strzałką na zamieszczonych fotografiach) i typów petrograficznych skał,
2) ojczyzny głazów – obszarów macierzystych (źródłowych),
3) wędrówki głazów ze Skandynawii na teren Mazowsza,
4) ciekawych mikroform powierzchni eksponowanych na ścieżce skał, które zinterpretowane posłużą efektywniejszemu transferowi wiedzy,
Na jednej z tablic pojawi się schematyczna mapa lokalizacyjna eksponowanych obiektów geologicznych oraz słowniczek pojęć.
   Planuje się wydać folder informacyjny (formatu A4) o zgromadzonych na ścieżce przyrodniczej głazach narzutowych oraz roli, jaką pełnią w środowisku przyrodniczym Pruszkowa. W folderze zamieszczona będzie mapa obrazująca rozmieszczenie oraz spis głazów w lapidarium. Folder będzie mini-przewodnikiem oraz pomocą dydaktyczną dla osób spacerujących wzdłuż obiektów geologicznych.
   Obok ścieżki planuje się ustawienie 2 ławek, 2 koszy na śmieci.

   Ścieżka przyrodnicza stanie się geoproduktem, na który składać się będzie oferta turystyczno-rekreacyjno-edukacyjna i infrastruktura udostępniająca w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy lokalne mazowieckie geodziedzictwo. Odwiedzający pozna charakterystyczne cechy powierzchni głazu, które świadczą o jego transporcie w lądolodzie oraz o warunkach środowiska, jakie funkcjonowały po ustąpieniu lądolodu. Będzie mógł zobaczyć, jak głaz wietrzeje, czyli jak zmienia się jego kształt i wygląd zewnętrzny. Obserwacja okazów geologicznych z bliska (por. Zał 4) pozwoli dostrzec wewnętrzne bogactwo skał z wielkością i kształtem kryształów, sposobem przestrzennego rozmieszczenia składników w skale. Osoby z wprawniejszym okiem dostrzegą skład mineralny głazu. Ścieżka będzie doskonałym uzupełnieniem dotychczasowego, istniejącego już zagospodarowania terenu w postaci siłowni zewnętrznej oraz miejsc odpoczynku.

Dbałość o zachowanie i ochronę oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie przyrody nieożywionej w Pruszkowie może przełożyć się na rozwój nowej gałęzi gospodarki, jaką jest geoturystyka. Upowszechnienie obiektów abiotycznych poprzez dywersyfikację oferty (geo)turystycznej jest ze wszech miar godne polecenia, zwłaszcza na obszarach turystycznie peryferyjnych. Odpowiednio wyeksponowane obiekty przyrody nieożywionej pełnią ważną rolę w zrównoważonym rozwoju (czyli dbałości o harmonijne współistnienie komponentów społecznych, gospodarczych i przyrodniczych) jednostek samorządu terytorialnego. Orientacja na innowacje i uznanie jej jako składowej lokalnych polityk (zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030) kształtuje także warunki wysokiego poziomu i jakości życia. Zagospodarowanie przedstawionych obiektów abiotycznych Pruszkowa do pełnienia funkcji (geo)turystycznych pomoże współkształtować wizerunek regionu z zachowaniem zasad ochrony przyrody

Uzasadnienie realizacji projektu

Ścieżka przyrodnicza będzie pierwszym tego typu obiektem w Pruszkowie. Jej głównym celem jest:
- stworzenie miejsca edukacji i wypoczynku,
- przybliżenie dziedzictwa geologicznego regionu,
- budowanie tożsamości terytorialnej z regionem,
- zwrócenie uwagi na problem ochrony przyrody nieożywionej.
  Ścieżka przyrodnicza powstanie obok otwartej strefy rekreacji zawierającej zbiór sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, siłowni plenerowej. W oparciu o ścieżkę możliwe będzie stworzenie oferty lekcji geografii i przyrody dla nauczycieli pruszkowskich szkół podstawowych i średnich, festynów, imprez na orientację (np. http://trino.pttk.pl/ ), warsztatów z możliwościami uprawiania turystyki aktywnej i rekreacji, zwiedzania z fabułą, zabaw animacyjnych o tematyce związanej z geodziedzictwem.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami zrealizowanego zadania będą wszyscy mieszkańcy Pruszkowa, ale także ich goście, którzy pragną poznać przeszłość geologiczną regionu, których interesuje geodziedzictwo Pruszkowa, którym bliska jest wrażliwość na ochronę przyrody, którzy pragną w unikalny sposób spędzić czas na świeżym powietrzu przy okazji pogłębiając wiedzę na temat historii zapisanej w kamieniu.
Odbiorcami mogą być:
- osoby spacerujące ścieżką przyrodniczą bez specjalnej motywacji, przy okazji poznający zagadnienia przyrody nieożywionej,
- osoby z zamiłowania uprawiające turystykę poznawczą, ale nieposiadające specjalistycznego przygotowania,
- profesjonaliści, eksperci, zawodowo związani z naukami o Ziemi.
Szczególną grupą są dzieci, które są ciekawe świata i mają dużą wyobraźnię. W odniesieniu do tej grupy zagospodarowane obiekty rekreacyjno-turystyczne, interaktywne wystawy, gry i zabawy nawiązujące do dziejów Ziemi są znakomitą okazją do realizacji edukacyjnych celów geoturystyki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup, transport i montaż głazów na podłożu żwirowym (mazowieckie otoczaki) wzdłuż ścieżki oraz zakup i mocowanie identyfikatórow na głazach narzutowych35 000 zł
2Zakup i montaż tablic informacyjnych (format zbliżony do B0)13 300 zł
3Druk folderu informacyjnego A4 (500-1000 szt.)1 000 zł
4Opieka merytoryczna eksperta, w tym: wybór głazów, właściwą ekspozycję okazu geologicznego na ścieżce, treści edukacyjne na 3 tablicach i w folderze, identyfikatory na głazach12 000 zł
5Zakup, transport i rozłożenie pod każdym głazem warstwy 2m2 lokalnego mazowieckiego żwiru płukanego – otoczaków 7 000 zł
6Zakup i montaż 2 tabliczek kierujących do ścieżki przyrodniczej1 000 zł
Łącznie: 69 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.