Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki (Obszar III)


Lokalizacja

Dzielnica Malichy – obszar III  
05-802 Pruszków - Malichy, ul. Raszyńska 19
Właściciel obiektu:  Anna Kasianiuk

Opis projektu

W ramach projektu „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” zakładamy kontynuowanie i rozwój projektów złożonych w trzech poprzednich edycjach BO : „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców”, „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” oraz "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców  - Malichy - Tworki". Tegoroczny projekt jest połączeniem dwóch zwycięskich projektów z BO2020 - "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców" oraz "Kulturalne i zdrowe Malichy"

Sukces w realizacji tych projektów, frekwencja i zapał mieszkańców w inspirowaniu oraz uczestniczeniu w podejmowanych przedsięwzięciach, świadczą o ogromnej społecznej trafności tego pomysłów i potrzebie jego kontynuacji.
Tegoroczny projekt ma zbliżone założenia i cele, co projekty z lat poprzednich. Zapewnienie warunków do społecznej i kulturalnej integracji mieszkańców  dzielnicy Malichy poprzez umożliwienie rozwinięcia szeregu zgłaszanych przez mieszkańców inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw w roku 2021  zostanie zorganizowane w sumie co najmniej 96 spotkań dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych i formach zainteresowań (średnio min. 8 spotkań miesięcznie). Spotkania będą miały charakter integracyjno-edukacyjny, w tym spotkania problemowe, kluby zainteresowań, zajęcia rekreacyjne, prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia a także sąsiedzko-integracyjne spotkania. Dodatkowo plan na 2021 przewiduje organizację wycieczek wyjazdowych i spotkań integracyjnych poza świetlicą – rozszerzając program Świetlicy i zwiększając integrację mieszkańców a także 4 cykle półtoragodzinnych zajęć dla dorosłych (świadome rodzicielstwo, zdrowie, ...),- 4 cykle warsztatów dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych (zumba, plastyczne, kreatywne, warsztaty/naukowe), 4 grupy całorocznych godzinnych zajęć sportowo-zdrowotno-ruchowych, 3 spektakle teatrzyku dla dzieci, 3 seanse kina plenerowego.

Istotnym rozwinięciem inicjatywy świetlicowym w roku 2021 będzie ustanowienie dyżurów w dniach wolnych od zajęć stałych oraz stworzenie funkcji koordynatora. Planowane na rok 2021 zadania wymagają starannej koordynacji oraz prowadzenia sprawozdawczości. Uzasadnia to konieczność powierzenia tych zadań dedykowanej osobie.

Projekt zakłada dalszą aktywizację i integrację „mieszkańców przez mieszkańców” i opiera się przede wszystkim o zgłaszaną już do tej pory Stowarzyszeniu Mieszkańców społeczną aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i prowadzenia różnorodnych form aktywności. Jedynie do  spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie specjalistów za wynagrodzenie – absolutna większość spotkań/zajęć będzie prowadzona społecznie przez zainteresowanych mieszkańców. Realizacja projektu ma stworzyć społeczne podstawy do uruchomienia w Malichach świetlicy/klubu osiedlowego w obiekcie docelowo planowanym do realizacji przez władze miejskie. Również większość zajęć wyjazdowych będzie prowadzona przez wolontariuszy – budżet ma zapewnić możliwość organizacji transportu zbiorowego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogły by być organizowane spotkania mieszkańców o charakterze społeczno-kulturalno-integracyjnym.  Jednocześnie coraz silniejsza integracja lokalna i poczucie społecznych związków wśród mieszkańców powoduje ich coraz większą aktywność w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i integracji obywatelskiej. Zrealizowane w ramach I, II, III i IV edycji Budżetu Obywatelskiego projekty „Inkubator świetlicy osiedlowej” oraz „Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców” spotkały  się ogromnym odzewem społecznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malich.  Kontynuacja tego przedsięwzięcia w V edycji BO 2021 w formie składanego obecnie projektu pn. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców  - Malichy-Tworki ” pozwoli na kontynuowanie społecznie bardzo potrzebnego projektu integracji Mieszkańców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy - bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa - a szczególnie dzielnicy Malichy, a także sąsiedniej dzielnicy Tworki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem pomieszczeń na spotkania36 000 zł
2Zakup materiałów biurowych i poczęstunku dla uczestników spotkań4 000 zł
3Honoraria dla prowadzących zajęcia specjalistyczne12 000 zł
4Materiały promocyjne – banery, plakaty, zaproszenia, ulotki4 000 zł
5Materiały programowe do prowadzenia zajęć2 000 zł
6Organizacja wycieczek zgodnych z programem5 000 zł
7tematyczne cykle zajęć dla dorosłych 14 000 zł
8tematyczne cykle warsztatów dla dzieci 10 000 zł
9całoroczne zajęcia sportowo-zdrowotno-ruchowe10 000 zł
10spektakle teatralne dla dzieci5 000 zł
11spektakle kina plenerowego4 000 zł
12Obsługa księgowa2 000 zł
13Dyżury Świetlicowe6 000 zł
14Koordynacja działań 6 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach