Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO-DZIELNIA (ob. 5 - Centrum)


Opis projektu

Givebox to inicjatywa, która w Pruszkowie ma na celu wspólne dzielenie się przedmiotami. Jeśli masz rzeczy, których już nie potrzebujesz, możesz je zostawić w specjalnie wyznaczonym miejscu – szafie Givebox. Z kolei, jeśli czegoś potrzebujesz, możesz z niej anonimowo skorzystać.

Givebox to rodzaj szafy z różnościami, w której każdy może zostawić lub zabrać przedmioty. Pełni ona dwie funkcje: miejsce, w którym można anonimowo zostawić rzeczy, ale także równie anonimowo zabrać. Bez wymogu zapłaty czy jakiejkolwiek formy rekompensaty – uczestniczmy w projekcie zmieniającym świat na bardziej przyjazne miejsce do życia.

Idea stojąca za tworzeniem Giveboxów to "sharing is caring" czyli dzielenie się jest dbaniem. Nie tylko o przedmioty, które dostają drugie życie, ale również o środowisko naturalne i innych ludzi. Giveboxy promują ideę upcyclingu, czyli formę wykorzystywania istniejących przedmiotów w nowy sposób. Tym samym dbamy o pracę rąk ludzkich i nie generujemy nowych odpadów!

Wartość Giveboxów jest ogromna. To niewielki wysiłek, a przynosi mnóstwo dobra. Szczególnie w okresie zbliżającej się zimy, możemy dzielić się nadprogramową ciepłą odzieżą, która z pewnością znajdzie swoich ulicznych odbiorców. Dzięki Giveboxom możemy uczestniczyć w tworzeniu lepszego świata, gdzie dzieląc się, dbamy o innych i środowisko.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt Givebox ma na celu stworzenie min. 1 miejsca wymiany przedmiotów w Pruszkowie. Ta inicjatywa jest warta zrealizowania z kilku ważnych powodów:

-Problem nadmiaru rzeczy: W dzisiejszym świecie często gromadzimy przedmioty, których już nie potrzebujemy. Zamiast wyrzucać je na śmietnik, możemy dać im drugie życie, umożliwiając innym ich wykorzystanie.
-Ekologia i ochrona środowiska: Giveboxy promują ideę upcyclingu – wykorzystywania istniejących dóbr w nowy sposób. Dzięki temu nie generujemy nowych odpadów i dbamy o środowisko naturalne.
-Bezinteresowność i wspólnota: W Giveboxach oddajemy przedmioty bez oczekiwania jakiejkolwiek rekompensaty. To miejsce, gdzie dzielenie się jest dbaniem o innych ludzi i tworzenie przyjaznego środowiska.
-Wsparcie potrzebujących: Szczególnie w okresie zbliżającej się zimy, Giveboxy mogą pomóc osobom, które potrzebują ciepłej odzieży czy innych przedmiotów. 🧤 To inicjatywa społeczna, która może naprawdę pomóc.
-Wartość społeczna: Giveboxy to nie tylko miejsce wymiany przedmiotów, ale także budowanie więzi między ludźmi. Dzięki nim możemy uczestniczyć w tworzeniu lepszego świata, gdzie dbamy o innych i środowisko.

Projekt Givebox w Pruszkowie ma ogromny potencjał, aby zmienić nasze społeczeństwo na bardziej świadome i wspierające! 🌍🤝

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt Givebox jest adresowany do mieszkańców Pruszkowa i okolic, a także do wszystkich osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu przyjaznego środowiska i wspierać innych.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Planowane miejsca wymiany znajdą się na terenie obszaru nr 5 - Centrum

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja miejsca wymiany "Szafa GiveBox"6 000 zł
2Tablice informacyjne + regulamin1 000 zł
3Organizacja wydarzenia promującego ideę "dzielenia się"3 000 zł
4Koszty organizacyjno-promocyjne2 000 zł
Łącznie: 12 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO-DZIELNIA (ob. 5 - Centrum)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.