Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. "SiO" Siła i Odwaga (ob. 5 - Centrum)


Opis projektu

Projekt ,,SiO" Siła i Odwaga ma na celu wsparcie kobiet, które doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy domowej ze strony swoich partnerów.
Poprzez organizację warsztatów z samoobrony oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego przez doświadczonego psychologa, chcemy pomóc kobietom w budowaniu siły, odwagi i poczucia bezpieczeństwa. Rozwiązaniem nie jest ucieczka z domu do DPS, rozwiązaniem jest zapobieganiu przemocy, wsparcie psychologa i budowanie pewności siebie.  

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt SiO: Siła i Odwaga dedykowany dla kobiet doświadczających przemocy partnerskiej oraz oferujący warsztaty z samoobrony i wsparcie psychologiczne ma na celu wsparcie kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji, doznają bądź doznały przemocy i nękania ze strony swoich partnerów. Przemoc partnerska jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wiele kobiet na całym świecie. Realizacja tego projektu jest uzasadniona ze względu na pilną potrzebę dostarczenia konkretnego wsparcia, narzędzi i pomocy kobietom, które cierpią z powodu przemocy w swoich związkach.

Kobiety doświadczające przemocy partnerskiej często znajdują się w izolacji, nie mając dostępu do odpowiedniej pomocy i wsparcia. Projekt SiO ma na celu wychodzenie naprzeciw tym potrzebom poprzez organizację warsztatów z samoobrony, które pomogą kobietom zwiększyć swoje umiejętności obronne i poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo, wsparcie psychologiczne oferowane przez doświadczonego psychologa pomoże im radzić sobie z traumą, niskim poczuciem własnej wartości oraz innymi skutkami przemocy partnerskiej.

Realizacja tego projektu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, wsparcia i nadziei kobietom dotkniętym przemocą partnerską. Poprzez edukację, rozwijanie umiejętności oraz budowanie społeczności wsparcia, projekt SiO może stać się istotnym narzędziem w walce przeciwko przemocy domowej i wspieraniu kobiet w procesie wyjścia z toksycznych związków. Dlatego też, realizacja tego projektu jest niezbędna, aby zapewnić pomoc i wsparcie kobietom w trudnych sytuacjach oraz promować zdrowe relacje i równość w społeczeństwie

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt SiO: Siła i Odwaga jest adresowany do kobiet, które doświadczyły lub doświadczają przemocy partnerskiej. Odbiorcami projektu są kobiety w każdym wieku i z różnych środowisk, które potrzebują wsparcia, edukacji i narzędzi do radzenia sobie z sytuacją przemocy w swoich związkach. Działania zrealizowane w ramach tego projektu, takie jak warsztaty z samoobrony, wsparcie psychologiczne, edukacja i rozwijanie umiejętności, są dostępne dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców obejmują:

Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa wszystkich uczestniczek projektu.
Otwartość i dostępność dla wszystkich kobiet dotkniętych problemem przemocy partnerskiej.
Szanowanie indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej kobiety, oraz dostosowanie wsparcia do ich konkretnych potrzeb.
Promowanie równości, szacunku i wsparcia między uczestniczkami projektu.
Zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami, wzajemnej motywacji i budowania społeczności wsparcia.
Działania zrealizowane w ramach projektu SiO mają na celu dotarcie do jak największej liczby kobiet dotkniętych przemocą partnerską i zapewnienie im kompleksowego wsparcia, aby pomóc im odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem i zbudować siłę oraz odwagę w walce z przemocą. Poprzez otwartość, empatię i profesjonalne podejście do każdej uczestniczki projektu, chcemy stworzyć przestrzeń, w której kobiety będą czuć się bezpiecznie i wspierane w procesie wyjścia z toksycznych związków i budowania lepszego jutra

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Pruszków

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty z samoobrony (instruktorzy, wynajem sali, materiały dydaktyczne) 30 000 zł
2Wsparcie psychologiczne (sesje indywidualne, grupowe spotkania terapeutyczne):25 000 zł
3Materiały informacyjne i promocyjne (ulotki, plakaty, materiały edukacyjne social Media - promocje):5 000 zł
4Wynagrodzenie dla psychologa, instruktorów, coachów:35 000 zł
5Koszty organizacyjne (transport, catering, administracja)15 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"SiO" Siła i Odwaga (ob. 5 - Centrum)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.