Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki)


Opis projektu

W ramach projektu „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” zakładamy kontynuowanie i rozwój projektów złożonych we wszystkich poprzednich edycjach BO. Sukces w realizacji tych projektów w dotychczasowych edycjach, frekwencja i zapał mieszkańców w inspirowaniu oraz uczestniczeniu w podejmowanych przedsięwzięciach, świadczą o ogromnej społecznej trafności tego rodzaju pomysłów i potrzebie ich kontynuacji. Tegoroczny projekt ma zbliżone założenia i cele, co projekty z lat poprzednich. Zapewnienie warunków do społecznej i kulturalnej integracji mieszkańców dzielnicy Malichy poprzez umożliwienie rozwinięcia szeregu zgłaszanych przez mieszkańców inicjatyw społeczno-kulturalnych.
Wychodząc tym potrzebom naprzeciw w roku 2025 zostanie zorganizowane w sumie co najmniej 96 spotkań dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych i formach zainteresowań (średnio min. 8 spotkań miesięcznie). Spotkania będą miały charakter integracyjno-edukacyjny, w tym spotkania problemowe, kluby zainteresowań, zajęcia rekreacyjne, prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia a także sąsiedzko-integracyjne spotkania. W planie podejmowanych inicjatyw znajdą się m.in. cykle półtoragodzinnych zajęć dla dorosłych warsztaty pamięci, zdrowie, itp.), cykle warsztatów dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych (np. joga, plastyczne, pierwsza pomoc, TUS), grupy całorocznych godzinnych zajęć sportowo-zdrowotno-ruchowych.  Plan na rok 2025 przewiduje również organizację wycieczek wyjazdowych a także kulturalnych i rekreacyjnych wydarzeń integracyjnych organizowanych w plenerze, na wspólnym terenie osiedlowym poza świetlicą oraz w obiektach kulturalnych i edukacyjnych w tej części miasta. Pozwoli to na  rozszerzenie programu Świetlicy o wydarzenia artystyczne i rekreacyjne, których realizacja nie byłaby możliwa w niedużym lokalu Świetlicy, a jednocześnie umożliwi udział w nich znacznie większej liczbie uczestników, także z pozostałych dzielnic miasta Pruszkowa (w tym m.in. koncerty, spektakle teatrzyku dla dzieci,  seanse kina plenerowego). W roku 2025 będą kontynuowane dyżury w dniach wolnych od zajęć stałych dla zwiększenia mieszkańcom dostępności do lokalu Świetlicy.  Projekt zakłada dalszą aktywizację i integrację „mieszkańców przez mieszkańców” i opiera się przede wszystkim o zgłaszaną już do tej pory społeczną aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i prowadzenia różnorodnych form aktywności. Jedynie do spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie specjalistów za wynagrodzenie – duża część spotkań/zajęć będzie prowadzona społecznie przez zainteresowanych mieszkańców. Realizacja projektu w latach ubiegłych stworzyła społeczne podstawy do uruchomienia w Malichach świetlicy/klubu osiedlowego w obiekcie docelowo planowanym do realizacji przez władze miejskie. Również większość zajęć plenerowych będzie prowadzona przez wolontariuszy – budżet ma zapewnić możliwość organizacji uczestnikom środków transportu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogły by być organizowane spotkania mieszkańców o charakterze społeczno-kulturalno-integracyjnym. Zrealizowane w ramach poprzednuch edycji Budżetu Obywatelskiego projekty „Inkubator świetlicy osiedlowej” oraz „Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców” spotkały się ogromnym odzewem społecznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malich i Tworek. Kontynuacja tego przedsięwzięcia w edycji BO 2025 w formie składanego obecnie projektu pt. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy-Tworki ” pozwoli na kontynuowanie społecznie bardzo potrzebnego projektu dla Mieszkańców tej części miasta.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek - mieszkańców Pruszkowa - ze szczególnym uwzględnieniem Malich, a także sąsiednich Tworek, z uwagi na ich oddalenie od centrum miasta i płynące z tego utrudnienia w korzystaniu z jego obiektów i inicjatyw. Zapisy na zajęcia będą odbywały się stacjonarnie (np. w Świetlicy) oraz elektronicznie, aby zapewnić możliwość uczestnictwa w zajęciach wszystkim mieszkańcom

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Dzielnica Malichy – obszar III "MALICHY - TWORKI"
05-802 Pruszków - Malichy, ul. Raszyńska 19

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem pomieszczeń na spotkania na 12 miesięcy, zależny od rodzaju podpisanej umowy.50 400 zł
2Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz poczęstunki dla uczestników wydarzeń i spotkań6 000 zł
3Materiały programowe i sprzęt do prowadzenia zajęć5 000 zł
4Dyżury świetlicowe i obsługa wolontariatu6 000 zł
5Materiały promocyjne – banery, plakaty, zaproszenia, ulotki2 000 zł
6Organizacja wydarzeń50 600 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki (ob. 3 - Malichy-Tworki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.