Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych (ob. 2 - Żbików-Bąki)


Opis projektu

Projekt „III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych” zakłada jednodniową, plenerową realizację artystyczno-muzyczną z udziałem od trzech do czterech orkiestr dętych, w składzie których będą zarówno profesjonalni muzycy jak i amatorzy. Przewidziany czas na scenie każdej z orkiestr wynosić będzie ok. 45 minut, podczas których zespoły muzyczne zaprezentują swój dorobek artystyczny, wykonując utwory o zróżnicowanej tematyce. Opcjonalnie przewiduje się wspólny występ zaproszonych orkiestr dętych polegający na wykonaniu wspólnie jednego utworu na rozpoczęcie lub zakończenie Festiwalu. Dodatkowo, aby wzbogacić program festiwalu, można rozważyć występ/y mażoretek, których taniec i pokazy umiejętności z pewnością wzbudzą zainteresowanie i zrobią ogromne wrażenie na publiczności. Takie urozmaicenie na pewno uczyniłoby festiwal jeszcze bardziej atrakcyjnym i niezapomnianym. Wydarzenie poprowadzi konferansjer, pełniący rolę prowadzącego i przewodnika, który przybliży widzom kulturę i sztukę muzyki dętej, a także pomoże im lepiej poznać artystów i ich pasję do tego gatunku muzyki.
Realizacja koncertu zakłada wynajęcie sceny (o wymiarach min. 8 m x 10 m) wraz z zadaszeniem i nagłośnieniem, a także namiot jako zaplecze organizacyjne dla orkiestr. Lokalizacja imprezy na terenie Parku Kultury i Wypoczynku Mazowsze umożliwia także zorganizowanie przestrzeni z gastronomią oraz przestrzeni dla sprzedawców wystawiających produkty związane z folklorem. Ciekawym dodatkiem może być również przestrzeń z atrakcjami dla dzieci. Wydarzenie będzie otwarte oraz bezpłatne, poprzedzone działaniami promocyjnymi, tj.: plakaty, publikacja materiałów na Funpage oraz na pruszkowskich portalach społecznościowych. Założeniem niniejszego projektu jest promocja kultury i tradycji zespołów dętych, a także zaproszenie społeczności lokalnej do rozpoczęcia kształcenia muzycznego. Jednym z niezbędnych elementów tego wydarzenia będzie udział lokalnej Orkiestry Dętej Pruszkowianka oraz działające w niej sekcje. Jej udział będzie miał na celu zachęcenie mieszkańców Pruszkowa, aby wstąpili w szeregi orkiestry. Szeroki przedział wiekowy społeczności działającej w Pruszkowiance jest żywym dowodem na to, że przygodę z muzyką można zacząć w każdym czasie i bez względu na stopień umiejętności muzycznych. Pierwszy Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych odbył się we wrześniu 2023 roku. Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych w 2023 spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem społecznym, a pozytywne opinie dają sygnał i świadczą o potencjale projektu oraz potrzebie jaką on spełnia w społeczności. Mam nadzieję, że kolejne Pruszkowskie Festiwale Orkiestr Dętych spotkają się z tak samo dużym zainteresowaniem oraz zapiszą się na stałe w kalendarzu wydarzeń Pruszkowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest rozpowszechnienie twórczości kulturalnej i artystycznej wśród społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim wskazanie kierunku rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu i zachęcenie młodzieży do gry na instrumentach dętych. Na koncercie zobaczymy efekt pracy ludzi, często amatorów, ludzi którzy z różnych względów nie mieli możliwości nauki (a często były to ich marzenia), a którzy spełniają się muzycznie w Orkiestrze, gdzie nauka zaczyna się od podstaw a instrument można wypożyczyć. Projekt stanowi odpowiedź na cel strategiczny rozwoju miasta Pruszkowa pn.: „Aktywne społeczeństwo korzystające z kompleksowej oferty społecznej”, który zakłada rozwój miejskiej oferty kulturalnej w Pruszkowie, a także zwiększenie dostępu do wydarzeń miejskich.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Adresatami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Pruszkowa, czyli lokalna społeczność i mieszkańcy, którzy przyjdą na koncert jako publiczność. Docelowo i bezpośrednio odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież i dorośli, którzy będą mogli dołączyć w szeregi Orkiestry Dętej aby realizować swoje muzyczne marzenia.

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru Park Kultury i Wypoczynku Mazowsze ul. Kowalskiego 31, 05-800 Pruszków

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty zaproszonych Orkiestr Dętych i Konferansjera50 000 zł
2Koszty sceny, oświetlenia i nagłośnienia 40 000 zł
3Plakaty i promocja (m.in. projekt, wydruk, dystrybucja itp.) 5 000 zł
4Koszty organizacji zaplecza 25 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych (ob. 2 - Żbików-Bąki)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.