Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie (ob. 1 - Gąsin)


Opis projektu

Doposażenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie. Na terenie znajdować się będzie trasa ścieżki edukacyjnej, która obecnie obejmuje 3 elementy. Chcemy rozbudować ją o kolejne elementy o tematyce naukowo-przyrodniczej. Dzieci na swojej drodze napotkają Warsztat Eu-geniusza, Tablicę edukacyjną Pitagoras, Tablicę edukacyjną 4 Pory Roku a także Spóźniony dźwięk, zegar słoneczny, Tablice magnetyczną z kulodromem, Ścianę do malowania, Naukowy Hex-iluzji (2x koło optyczne, 2x krzywe zwierciadła, tablica ze złudzeniami, kogo widzisz). Młodzież i dzieci będą mogły samodzielnie odkrywać elementy świata nauki i przyrody, doświadczać świata w sposób sensoryczny, uczyć się poprzez zabawę, rozwiązywać zagadki i gry logiczne, oraz rozwijać swoją sprawność ruchową i manualną. Teren będzie ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego dla całych rodzin oraz uatrakcyjni lekcje szkolne oraz zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozwijając wśród dzieci ciekawość świata, chęć poznawania tajników różnych dziedzin nauki oraz rozbudzając chęć do dalszych poszukiwań. Ostateczna liczba zamontowanych urządzeń będzie dostosowana na etapie realizacji do wysokości środków finansowych przewidzianych w projekcie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nauczanie wielozmysłowe to jeden z najważniejszych i najlepszych sposobów edukacji. Kontakt z żywą przyrodą, możliwość własnych doświadczeń, bliskość obcowania z nauką w warunkach innych niż tylko sala lekcyjna nie zastąpią najlepsze nawet fotografie, filmy czy wykład nauczyciela.
Podczas lekcji na ścieżce edukacyjnej świat odbieramy w sposób sensoryczny. Możemy uczyć się biologii, geografii, matematyki, przyrody, kultury zachowania, współpracy w grupie. Są to zajęcia interdyscyplinarne i dostosowane do każdego wieku. To co dzieci zobaczą na "własne oczy" długo zapadnie im w pamięć i rozbudzi ciekawość oraz chęć do dalszego poszukiwania i poznawania. Jest to szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego kiedy uczniowie byli odcięci od możliwości własnych doświadczeń i poznawania wielozmysłowego. Z naszej ścieżki będą mogli korzystać tak uczniowie podczas szkolnych lekcji plenerowych, dzieci z grup przedszkolnych podczas zajęć na świeżym powietrzu oraz rodziny podczas wspólnych spacerów. Ścieżka będzie więc nie tylko elementem edukacyjnym ale także integrującym tak rodziny jak i sąsiadów. Czasy w których żyjemy powodują, że nie mamy zbyt dużo czasu do wspólnego, rodzinnego spędzania wolnych chwil, nie znamy swoich sąsiadów, zamykamy się w domach i w wirtualnym świecie gier komputerowych. Czas pandemii, pracy i nauki zdalnej spotęgował to niebezpieczne zjawisko i doprowadził do wzrostu trudności tak fizycznych jak i psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Powstająca ścieżka edukacyjna będzie ważnym elementem dającym możliwość aktywnego, wartościowego i wspólnego spędzania wolnego czasu oraz uatrakcyjni zajęcia lekcyjne rozwijając wśród uczniów dalszą chęć poznawania.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Pruszkowa, w szczególności dzieci z dzielnicy Gąsin, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10

Miejsce realizacji projektu oraz numer obszaru

Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie ul. Pływacka 16

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup elementu Spóźniony dźwięk19 000 zł
2Zakup zegara słonecznego11 685 zł
3Tablica magnetyczna z kulodromem8 200 zł
4Sciana do malowania7 500 zł
5Zakup zestawu edukacyjnego "Naukowy Hex"30 135 zł
Łącznie: 76 520 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie (ob. 1 - Gąsin)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.pruszkow.pl jest Urząd Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Gmina Miasto Pruszków szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony 
o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta Pruszkowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta Pruszkowa uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.pruszkow.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone 
przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Urząd Miasta Pruszkowa, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta Pruszkowa, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.pruszkow.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem
a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są 
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania 
przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta Pruszkowa lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@miasto.pruszkow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 0-22 735 88 87. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.